Yomo42

CPU
Core 2 Duo
Graphics
8800 GS
Mac
iMac
Top